BAHÇESARAY KAYMAKAMLIĞI GEÇİCİ KÖY KORUCUSU ALIMI İLANI
 
 
Bahçesaray Kaymakamlık Makamından duyurudur.
Bahçesaray İlçesi mülki sınırları içinde azalan GK sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam (179)     Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.
İstekliler, Bahçesaray İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden (www. bahcesaray.gov.tr), Bahçesaray Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.
 
İsteklilere İlanen Duyurulur.
 
 
 
 
 
GK TEMİNİ BAŞVURU
 
KILAVUZU
 
2017
 
 
BAŞVURULAR 07.02.2017-17.02.2017 TARİHLERİ ARASINDA
BAHÇESARAY İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.
 
 
YAZIŞMA ADRESİ
BAHÇESARAY KAYMAKAMLIĞI
 
İNTERNET ADRESİ
(www.bahcesaray.gov.tr.)
 
TELEFON NUMARASI
0 432 751 21 04
 
 
 
İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
A.     YASAL DAYANAK
 
 
B.     GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI
 
 
C.     MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ
 
 
Ç.     SINAV TARİHLERİ
 
 
D.     ARANACAK ŞARTLAR
 
 
E.     MÜRACAATTA İSTENECEK BELGELER
 
 
 
 
 
 
A.     YASAL DAYANAK
 
         1.   442 sayılı Köy Kanunu,
         2.   09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.
         3.   JGY 202-24 Geçici Köy Korucuları Yönergesi
         4.   İçişleri Bakanlığının 01.02.2017 tarihli ve 1034sayılı “Bakan Oluru”
 
B.     GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:
 
         Çeşitli sebeplerle azalan  Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Bahçesaray İlçesine bağlı mahallelerde toplam  (179) GK alımı yapılacaktır. GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.
 
 
C.     MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:
 
         Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 07.02. 2017 tarihinden,  17.02.2017 günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile şahsen Bahçesaray İlçe J.K.lığına yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
 
Ç.     SINAV TARİHLERİ:
 
         GK adayları, Kaymakamlığımız tarafından daha sonra belirlenecek tarihlerde Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır
 
 
D.     GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:
 
1.      T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
2.      Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3.      30 Yaşından büyük olmamak, (Gönüllü Güvenlik Korucuları için 37 yaşından büyük olmamak)
4.      Okuryazar olmak,
5.      Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
6.      5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
7.      Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8.      3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9.      Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10.    Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,
11.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
12.    Siyasi parti üyesi olmamak,
13.    Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,
 
 
E.     İSTENEN BELGELER:
 
1.      Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
2.      Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,
3.      Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
4.      Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,
5.      6 adet vesikalık fotoğraf,
6.      Sabıka kaydı,
7.      İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.
(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.)